Ekspedisjonssjef pensjonsavdelingen

Stilling/tittel
Ekspedisjonssjef pensjonsavdelingen

Arbeidsgiver
Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktperson
Geir Fottland
Eli Telhaug

Hjemmeside
www.regjeringen.no/asd

Ekspedisjonssjef pensjonsavdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken - og forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet. Departementet har om lag 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og en kommunikasjonsenhet. For mer informasjon, se regjeringen.no.

Pensjonsavdelingen har ansvaret for pensjonspolitikken, herunder pensjonsreformen. Ansvaret omfatter blant annet folketrygdens pensjonssystem, de offentlige tjenestepensjonsordningene, lovgivningen knyttet til avtalefestet pensjon, ulike lovfestede tidligpensjonsordninger, personskadetrygdene, samordningsregelverket og internasjonale trygderettslige spørsmål. Avdelingen har også etatsstyringsansvaret for Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.

Arbeids- og sosialdepartementet søker en strategisk orientert leder med god faglig forståelse samt interesse og engasjement for pensjonsavdelingens ansvarsområder.

Ekspedisjonssjefen skal lede og samordne arbeidet i avdelingen og må kunne sørge for effektiv gjennomføring av prosjekt- og utviklingsarbeid. Stillingen innebærer nært samarbeid med departementets øvrige ledelse og utstrakt kontakt med andre departementer og berørte aktører for øvrig.

Pensjonsavdelingen har i dag fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere. Vi søker en tydelig og samlende leder med gode analytiske evner, rolleforståelse og evne til å formidle og kommunisere komplekse sammenhenger presist og forståelig. Du må trives i grenseflatene mellom fag og politikk, og du må kunne håndtere tidvis stort arbeidspress.

Ved valg av ny ekspedisjonssjef vil vi legge vekt på:

  • faglig kompetanse og kjennskap til pensjonsområdet
  • erfaring fra offentlig forvaltning
  • forståelse av politiske prosesser og samfunnsmessig orientering
  • lederegenskaper og styringsevne
  • evne til å videreutvikle organisasjon og motivere medarbeidere
  • kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • relevant høyere utdanning på masternivå


Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, og den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig. Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker deg velkommen inn i et spennende arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 930 09 523 eller fottland@iscogroup.no. Departementsråd Eli Telhaug i ASD kan også kontaktes, tlf. 913 53 286.

Søknad og CV registreres så snart som mulig og senest innen 28. februar 2020.


Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeids - og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.


Vi har dessverre opplevd problemer med vår søkerportal. Dersom du ikke får registrert CV og søknad via nettsiden vår, vennligst send dokumentene til post@iscogroup.no. Vi beklager feilen og jobber med å løse den!