Direktør Pengepolitikk

Stilling/tittel
Direktør Pengepolitikk

Arbeidsgiver
Norges Bank

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Geir Fottland

Hjemmeside
norges-bank.no

Direktør Pengepolitikk

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2019 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank

Norges Bank søker direktør til avdelingen for Pengepolitikk (PPO). Stillingen inngår i sentralbankvirksomhetens ledergruppe og rapporterer til sentralbanksjefen.

I Pengepolitikk jobber i overkant av 50 ansatte sammen for å analysere norsk og internasjonal økonomi, gi råd om utformingen av pengepolitikken, herunder styringsrenten, og bistå bankens ledelse i kommunikasjonen av pengepolitikken. PPO er inndelt i enhet for norsk økonomi, enhet for internasjonal økonomi, en forskningsenhet og en modellenhet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med analyser av norsk og internasjonal økonomi som del av beslutningsgrunnlaget for pengepolitikken
 • Gi råd om fastsettelse av styringsrente og andre virkemidler i pengepolitikken
 • Bistå sentralbankledelsen i kommunikasjonen av pengepolitikken
 • Legge til rette for makroøkonomisk forskning for å understøtte pengepolitikken og de andre fagområdene i sentralbankvirksomheten
 • Lede sekretariatsfunksjonen i internasjonalt økonomisk samarbeid og samordne kontakten med IMF
 • Strategisk og operativ ledelse av avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Master eller PhD i samfunnsøkonomi eller tilsvarende
 • Relevant ledererfaring
 • Bred erfaring med analyse og utredningsarbeid knyttet til avdelingens fagområder
 • God forståelse for Norges Banks rolle og samfunnsoppdrag
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlig egenskaper

 • Evne til å lede og motivere høyt kompetente medarbeidere
 • Evne til å skape retning og bringe organisasjonen videre
 • Evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner og tillit, både innad i banken og eksternt

Spesielle krav
For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Vi tilbyr

 • En viktig posisjon i en sentral samfunnsinstitusjon
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling


Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 930 09 523/fottland@iscogroup.no, eller Brate Ottem Svanes, tlf. 918 33 000/svanes@iscogroup.no.


Søknad og CV registreres så snart som mulig og senest innen 25. august 2020 på webcruiter.no.