Departementsråd

Stilling/tittel
Departementsråd

Arbeidsgiver
Landbruks- og matdepartementet

Kontaktperson
Geir Fottland

Hjemmeside
regjeringen.no

Departementsråd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for utforming og iverksetting av norsk landbruks- og matpolitikk for hele verdikjeden fra primærprodusent til industri. Departementet har ansvar for juridiske og økonomiske virkemidler for mat, jordbruk, skogbruk, reindrift, klima- og miljøtiltak for sektoren, og nye næringer med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

Landbrukspolitikken skal sikre forbrukerne trygg mat, ivareta ressursgrunnlag og bærekraft i landbruksproduksjonen, samt utvikle kunnskapsgrunnlaget og bidra til verdiskaping og sysselsetting i sektoren. En sentral del av departementets portefølje er tiltakene under jordbruksavtalen og de årlige jordbruksforhandlingene.

LMD er ansvarlig for overordnet styring, kontroll og tilsyn med underliggende etaters virksomhet (Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, NIBIO og Veterinærinstituttet). Departementet har om lag 140 medarbeidere fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. For mer informasjon, se regjeringen.no.


Departementsråden er departementets øverste administrative leder og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende enkeltsaker. Landbruks- og matdepartementet søker en strategisk orientert og erfaren leder med god gjennomføringsevne samt interesse og engasjement for departementets ansvarsområder.


Ved valg av ny departementsråd vil vi legge vekt på:

  • meget god rolleforståelse, gode lederegenskaper og styringsevne
  • solid erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne departement
  • god forståelse av politiske prosesser
  • erfaring fra ledelse på høyt nivå
  • kunnskap om departementets ansvarsområder
  • evne til å videreutvikle organisasjon og medarbeidere
  • velutviklede evner til relasjonsbygging og samarbeid
  • høyere utdanning, bred samfunnsmessig orientering og gode språkkunnskaper

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete og det kreves derfor norsk statsborgerskap.


Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 930 09 523 eller fottland@iscogroup.no.

Søknad og CV registreres så snart som mulig og innen 31. januar 2020.


Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet må begrunne dette særskilt i søknaden. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.