Våre forventninger for 2021

2020 har vært et ekstraordinært år for både samfunn, selskaper og individer hvor Covid-19 har snudd opp ned på situasjonen i Norge og verden rundt oss. Selskaper, ledere og medarbeidere har måtte navigere i et svært uoversiktlig landskap hvor det ikke finnes en fasit for hva man kan og skal gjøre. Når vi snart går inn i 2021 og forhåpentligvis en ‘ny normal’ med en vaksine på trappene, vil vi gi noen perspektiver på hva som blir viktig for norske virksomheter og ledere i det nye året.

Styrets rolle – balansere styrets rolle til nye behov

I tider med høy usikkerhet og turbulens som vi nå er midt i, blir naturlig frekvensen på dialog mellom ledelse og styret langt høyere. Samtidig ser vi at makrotrender og drivere stiller helt nye krav til styrets kompetanse og sammensetning. Fornyelse av kompetanse og innsikt er vel så viktig i styret som for ledelsen. Forventningene til styrene er stigende for å øke mangfold, erfaring, ekspertise og kreativitet i styrerommene – både som følge av høyere endringstakt og nye krav fra investorer. To ting peker seg ut; Styret har en viktig oppgave i å styrke sin rolle som forbedrings- og utviklingsorgan på vegne av selskapet, og prosessen for etterfølgerplanlegging av styremedlemmer må høyere på agenda da både eiere og markedet vil kreve hyppigere utskiftning av relevant kompetanse i styret.

Strategi og ledelse – gjøre valg med stor usikkerhet

Covid-19 resulterte i at gjeldende strategi for mange selskaper måtte revurderes, langsiktige planer måtte erstattes med kortsiktige tiltak for å tilpasse seg store økonomiske utslag. Når vi nå nærmer oss begynnelsen på slutten av coronaepidemien i Norge spør vi oss om virksomhetenes strategi er relevant for en ny hverdag. Strategier må understøtte økt usikkerhet, høyere dynamikk og forandringer og i parallell må dette speiles i organisasjon og ledelse. Ledelse er en sentral faktor for å lykkes, og vi tror mange ledere har et stykke å gå for å bli dyktige endringsagenter. Å utvikle neste generasjons ledere må stå høyt på agendaen for mange virksomheter i 2021.

Organisasjon – justere for en ny hverdag

Corona-pandemien har akselerert behovet å revitalisere og endre tilnærmingen til human kapitalen og organisering. Mange selskaper har en struktur og organisering som gjør det utfordrende å sikre en høy endringsfart og effektiv samhandling. Samtidig er det et stort behov for å oppdatere og bygge nye kompetanser i tråd med markedsutviklingen. Noen av våre samarbeidspartnere har igangsatt viktige prosesser for å styrke organisasjon og medarbeiderutvikling, mens andre ikke har satt det på kartet. Vi mener at 2021 er året hvor mange selskaper må tørre å fornye organisasjonen, styrke kompetanse- og talentutviklingen for å møte konkurransen i et landskap i stor endring og hvor pandemien vil bidra til varige strukturelle endringer.

ESG – tjene penger med god samvittighet

Betydningen av ESG og bærekraft har gått fra å være kun en “glossy” tekst i mange årsrapporter til å bli en forretningskritisk faktor for mange virksomheter. Vi opplever at flere organisasjoner oppretter nye stillinger med ansvar for bærekraft. Som for andre stabsroller, tror vi at for virkelig å lykkes, bør en bærekraftsansvarlig ideelt sett sitte i ledergruppen og rapportere til en adm. direktør. Det sikrer at en lettere vil være påkoblet forretningen og driften, og på denne måten få større impact. ESG og bærekraft “går ikke over” og vi tror at flere virksomheter i 2021 både vil rekruttere bærekraftsansvarlige og at disse vil ta og få større makt og posisjon til beste for virksomheten, kunder og samfunnet.

Integrering & Mangfold – viljen velger virkelighet

Mange betrakter Norge og Norden som å ligge langt foran når det gjelder mangfold i nærings-og samfunnsliv. Mye bra arbeid er gjort, og mye bra arbeid gjenstår. Helt siden tidlig 2000-tall har ISCO Group bestemt seg for å øke kvinneandelen i lederstillinger vi arbeider med, og vi har de siste 5 årene rekruttert nærmere 50 % kvinner inn i alle topplederoppdragene våre. Samtidig opplever vi at kampen de beste talenter forsterkes, i parallell med en økende knapphet på høyt utdannet arbeidskraft. Norge har mange flerkulturelle med akademisk utdanning som ikke får utnyttet sitt potensial i riktig jobb. Analyser og målinger peker på at mangfold ikke bare er lønnsomt, men også driver innovasjon, endring og kreativitet. Er det noe vi trenger i 2021, så er det nettopp dette! ISCO skal være i front for å bygge en bro mellom virksomhetens behov for mangfoldige ressurser og det mangfoldet som står klare og vil ta ut sitt potensial.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!